Oudercontacten

De USV heeft het karakter van een dorpsschool. De leerlingen, de ouders en de teamleden vormen samen een kleine gemeenschap en de USV betrekt de ouders zoveel mogelijk bij het onderwijs en bij de ontwikkeling van hun kind.

 

Informatieavond

Aan het begin van elk schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor een informatieavond in de groep van hun kind. Eenmaal per jaar organiseert de USV een avond voor de ouders van alle groepen, om met de leerkrachten en andere ouders van gedachten te wisselen over de opvoeding en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De school vindt het erg belangrijk dat tijdens deze avonden alle leerlingen door hun ouders zijn vertegenwoordigd.

 

Afstemmings- en rapportgesprekken

Vanaf de laatste periode van groep 1, tot en met groep 8 ontvangen de leerlingen twee keer per jaar een rapport. Het jaar begint met een afstemmingsgesprek. Hierin bespreken kind, leerkracht en ouders de kwaliteiten en aandachtpunten van het kind. In februari en januari vinden de 10-minutengesprekken plaats. In deze gesprekken wordt aan de hand van observaties en toetsgegevens een beeld geschetst van de leerling en wordt het rapport besproken. Indien noodzakelijk kan nog een extra gesprek worden ingepland op verzoek van een ouder of groepsleerkracht. Hierbij kan eventueel de intern begeleider, remedial teacher of een externe ondersteuner aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt bewaard in het leerlingendossier.

 

Betrokkenheid

De ouders worden direct ingelicht wanneer blijkt dat de ontwikkeling van een leerling op bepaalde gebieden achterblijft, voorloopt of in disbalans is, zodat gezamenlijk kan worden gewerkt aan de goede en evenwichtige ontwikkeling van de leerling.

 

Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten kan een ouder in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht. Als de groepsleerkracht op de hoogte is van de aandachtspunten, dan kan er snel worden bijgestuurd. Mocht dat onvoldoende zijn, dan kan de directeur (voor schoolzaken) en/of de intern begeleider (voor zorgvragen) een goede gesprekspartner zijn. Mocht er meer aan de hand zijn, dan kan de ouder zich wenden tot het bestuur. Voorts bestaat de mogelijkheid voor ouders om de medezeggenschapsraad (MR) of de vertrouwenspersoon te raadplegen.

 

Door het jaar heen vraagt de USV ouders regelmatig om mee te helpen bij schoolactiviteiten. Uiteraard spreken leerlingen, ouders en teamleden van de school elkaar ook regelmatig op het schoolplein, in de gang of telefonisch of per e-mail.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren