Algemene informatie

Schoolsysteem

De USV staat bekend als een leerschool. De school draagt zorg voor gedegen onderwijs en streeft ernaar dat alle leerlingen op hun eigen niveau maximale resultaten behalen in de kernvakken. De USV stelt hoge eisen aan haar leerlingen en verwacht dat zij hun capaciteiten benutten. De leerlingen worden inhoudelijk uitgedaagd, waardoor hun intrinsieke motivatie om te leren wordt vergroot. Daarnaast is er veel aandacht voor de brede ontwikkeling: drama, muziek, gymnastiek, beeldende vorming en workshops. Deze vakken worden dan ook aangeboden door een vakdocent.

 

Op de USV wordt lesgegeven volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd hetzelfde onderwijs krijgen. Per leerjaar wordt er vastgelegd wat er behandeld moet worden en de verschillende schoolvakken worden gedoceerd volgens een lesrooster.

 

Het onderwijsaanbod is uitgebreid en flexibel. De USV biedt lesstof aan op ten minste het voorgeschreven niveau. Voor leerlingen die bovengemiddeld presteren is er extra lesmateriaal. Voor leerlingen die meer uitleg en tijd nodig hebben is er verlengde instructie en/of remedial teaching. Omdat veel leerlingen op de USV gemakkelijk leren, bestaat de lesstof meestal uit méér dan het standaardcurriculum. Vooral bij taal en rekenen gaat de USV verder dan de standaard.

 

In de onderbouw (groepen 1 t/m 3) worden de leerdoelen bereikt door met thema’s te werken. Aan de hand van verschillende aansprekende thema’s wordt de lesstof in een rijke context en betekenisvol aangeboden.

De leerlingen krijgen gelegenheid om zelfstandig te werken en de noodzakelijke vaardigheden op te doen, zoals het omgaan met uitgestelde aandacht, hun oplossend vermogen en planning. De leerkracht stimuleert de leerlingen en ondersteunt hen door het geven van feedback en het stellen van kritische vragen.

 

Leerkrachten

De leerkrachten van de USV zijn vakbekwaam en breed ontwikkeld. De USV zorgt voor regelmatige individuele en teamscholing. De leerkrachten streven naar een goed contact met alle leerlingen in de groep. De leerkrachten zijn betrokken en tonen een hoge inzet bij het lesgeven. Voor bepaalde onderwijsgebieden zet de school zogenaamde vakleerkrachten in. Het inzetten van deskundigen op deze vakgebieden leidt tot een hoogwaardig en consistent aanbod. Meer over het team van de USV kunt u lezen bij 'Team'.

 

Begeleiding en toetsing

De USV werkt doelgericht en stelt zich in op de landelijke kern- en tussendoelen. In alle groepen weten de leerkrachten waar ze naartoe moeten werken en richten ze hun inspanningen op het bereiken van die doelen.

 

De leerkrachten volgen en begeleiden de leerlingen gericht en consequent in hun ontwikkeling. Zij observeren de leerlingen en nemen vanaf het einde van groep 1 regelmatig toetsen af. De (toets)resultaten worden in het leerlingvolgsysteem geregistreerd. Wanneer de resultaten daartoe aanleiding geven, wordt er actie ondernomen. De actie kan gericht zijn op een individuele leerling of op een groep en vindt plaats volgens een op maat gesneden handelingsplan. In het handelingsplan wordt de beginsituatie, het doel en het plan van aanpak beschreven.

 

De USV werkt met een intern begeleider. De intern begeleider draagt zorgt voor de kwaliteit en consistentie van de leerlingenzorg. Leerkrachten en de intern begeleider bespreken regelmatig de leerlingen en de groepen, met als doel goed vast te stellen wat de leerlingen en de groep nodig hebben om zich ten volle te ontwikkelen. Aan het eind van elk schooljaar draagt elke leerkracht de groep volgens een vast protocol over aan de volgende leerkracht.

 

In groep 8 wordt de verplichte centrale eindtoets gemaakt. De eindtoets geeft, in aanvulling op het schooladvies, informatie over het type voortgezet onderwijs dat bij de leerling past. Meer informatie over deze toets vindt u op www.centraleeindtoetspo.nl. De toetsscores van de USV liggen elk jaar ver boven het landelijk gemiddelde.

 

Schoolindeling en groepssamenstelling

De USV ligt op de hoek van de Frans Halsstraat en de Jan van Scorelstraat, tussen het Wilhelminapark en de wijk Rijnsweerd. Het gebouw biedt plaats aan ongeveer 230 leerlingen en uitbreiding is niet mogelijk.

 

Het schoolgebouw telt tien klaslokalen, een gym- en speellokaal voor de kleuters, een handenarbeidlokaal, een ruimte voor de remedial teacher en de plusgroepen, een ruimte voor de intern begeleider, een teamkamer, een directiekamer en een ruimte voor de conciërge. In het schoolgebouw is ook peuterspeelzaal ‘De Poeh’ gevestigd (www.pszdepoeh.nl).

 

De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 krijgen gymles in de sportzaal aan de Burgemeester Fockema Andreaelaan.

 

Elk schooljaar wordt gestart met twee kleutergroepen. Na de kerstvakantie wordt een derde kleutergroep opgestart. De leerlingen die tussen 1 oktober en 1 januari zijn ingestroomd, worden na de kerstvakantie overgeplaatst naar deze opstartgroep. De leerlingen die na 1 januari op school komen, worden ook in de opstartgroep geplaatst.

 

De leerlingen van groep 3 worden in beginsel tot de kerstvakantie verdeeld over twee groepen en krijgen in twee afzonderlijke lokalen les van een eigen leerkracht. Op deze manier krijgen de leerlingen intensieve begeleiding bij de start van het leren lezen, schrijven en rekenen. Na de kerstvakantie zitten alle leerlingen van groep 3 samen in één lokaal, onder leiding van één leerkracht.

 

Iedere jaargroep heeft een of twee vaste groepsleerkrachten. Als er sprake is van twee vaste leerkrachten is er wekelijks overleg tussen beide leerkrachten bij het overdragen van de groep.

 

In beginsel zitten er maximaal dertig leerlingen in een groep. Soms is er een uitloop in verband met het doubleren of versnellen van leerlingen. Gedurende het schooljaar kunnen er mutaties plaatsvinden in de groep, bijvoorbeeld door een verhuizing. Indien een groep dan 29 leerlingen telt, wordt de wachtlijst geraadpleegd en kan er een leerling worden bijgeplaatst.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren