Klachten

Ons uitgangspunt en onze inspanning zijn erop gericht om vragen over de dagelijkse gang van zaken in een zo vroeg mogelijk stadium te bespreken en af te handelen. De gebeurt in onderling overleg tussen leerlingen, ouders, personeel en schoolleiding. Wij hopen hierdoor klachten te voorkomen, maar helaas lukt dat niet altijd.

 

Klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bestuur, de directie en teamleden maar ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap.

 

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, geweld of pesten. U kunt met uw klacht gerust bespreekbaar maken bij een teamlid, het bestuur of de directie.

 

Vertrouwenspersoon
De USV heeft een contactpersoon (zie adressenboekje), die kan doorverwijzen naar
de vertrouwenspersoon van de USV ( zie adressenboekje). De taak
van de contactpersoon beperkt zich tot het controleren en bewaken of een klacht
procedureel juist behandeld wordt. De contactpersoon wordt niet geacht een
bemiddelende rol te spelen tussen klager en aangeklaagde. De vertrouwenspersoon
is bevoegd om klachten te behandelen van een (ex) leerling, een
ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex) leerling, (een lid van) het
personeel, (een lid van) de directie, het bestuur of een anderszins functioneel bij de
school betrokken persoon of orgaan. Een klacht in dit kader is een klacht over
gedragingen en/of beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en/of het niet
nemen van beslissingen van een functioneel bij de school betrokken persoon of
orgaan. Een klacht dient in beginsel eerste te worden besproken met degene die het
probleem heeft veroorzaakt en vervolgens met de directie. De volledige
klachtenprocedure is terug te vinden op de website, onder downloads.

Klachtenregeling

De klachtenregeling kunt u vinden bij de downloads en bij de documenten in het ouderportaal.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren