De dag van de kleuter

Spelenderwijs leren

Kleuters leren spelenderwijs. Daarom ligt de nadruk in groep 1-2 vooral op spelen en wordt van daaruit het onderwijs vormgegeven. Spelactiviteiten stimuleren de ontwikkeling op het gebied van communicatie, samenspel en samenwerken, zelfstandigheid, het nemen van initiatieven, het aangaan en vasthouden van relaties en het omgaan met verschillen. Het vraagt van de leerkrachten een ondersteunende, volgende, signalerende en alerte houding om de spelactiviteiten ook daadwerkelijk als een middel tot ontplooiing aan te wenden. Het vraagt daarnaast een sturende houding om bepaalde doelen te bereiken. Voor de leerlingen betekent het principe van spelenderwijs leren dat zij soms vrij mogen kiezen welke activiteiten zij willen uitvoeren, terwijl ze op andere momenten opdrachten krijgen van de leerkracht.

 

                                                                 Kleutergymnastiek

 

Dagindeling

De schooldag van de kleuters begint meestal in de kring. Er wordt gekeken welke dag het is, er wordt geteld, verteld, voorgelezen, gezongen, geluisterd en gepraat. Daarna worden de eerste activiteiten verdeeld.

 

Er zijn verschillende gemeenschappelijke activiteiten: de kleine kring, spel- en bewegingslessen in het speellokaal, buitenspelen, taal- en rekenactiviteiten, muziek- en dramalessen, lessen in kunstzinnige vorming en voorlezen.

 

Tijdens de speel- en werktijd is er een gevarieerd en gedifferentieerd aanbod van materialen, zoals constructiematerialen en materialen voor beeldende expressie. Daarnaast zijn er verschillende hoeken ingericht, zoals de bouwhoek, de huishoek, de knutselhoek, de lees-/schrijfhoek en de computerhoek.

 

Vanaf 11.30 uur spelen de kleuters buiten.

 

Het lesaanbod

De USV streeft naar volledig, beredeneerd en verantwoord kleuteronderwijs dat voldoet aan de hedendaagse eisen. Om een brede ontwikkeling te bevorderen hebben de kleuters steeds meer kennis en vaardigheden nodig. Daarbij richt de USV zich op de volgende kerngebieden: taalactiviteiten, rekenactiviteiten, muzikale vorming, dramatische en beeldende vorming, sociale relaties en fijne en grove motoriek.

 

Taal en rekenen krijgen veel aandacht. De USV werkt met een doorgaande lijn in het taal- en rekenonderwijs vanaf de groepen 1 en 2. In het kader van taalbewustzijn worden spelletjes gedaan met betrekking tot rijmen, letterherkenning, het onderscheid tussen zinnen, woorden, woordstukjes, letters en cijfers. Ten behoeve van tellen en getalbegrip werken de kleuters met verschillende ontwikkelingsmaterialen, de bouwhoek, liedjes, telramen en telverhalen. Zo wordt er geoefend met vergelijken en ordenen, de telrij van 0 tot en met 20 en het inzicht in hoeveelheden.

 

Thema's

Om de activiteiten betekenisvol te maken, worden zij veelal gekoppeld aan een thema. Er zijn vaste thema’s, zoals de jaargetijden, Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. Verder zijn er wisselende thema’s, zoals het circus, het ziekenhuis, gezondheid, oma’s en opa’s, de winkel en kleuren. Eén of twee keer per jaar worden lessenseries gevolgd op het gebied van cultuur of natuur.

 

Leerlingvolgsysteem

Om de ontwikkeling van kleuters goed in de gaten te houden, wordt er dagelijks geobserveerd. We gebruiken de 'leerlijnen van Parnassys'. Hiermee kan de school zien hoe de onderwijsresultaten zich verhouden ten opzichte van het landelijk gemiddelde en kunnen eventuele ontwikkelingsvragen met betrekking tot de gehele groep of individuele leerlingen worden gesignaleerd.

 

Met de observatielijsten van het Pravoo Leerlingvolg- en hulpsysteem wordt de ontwikkeling op meerdere terreinen gevolgd. Als blijkt dat de ontwikkeling van een leerling op bepaalde gebieden achterblijft, worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld om zo nodig samen aan de ontwikkeling van de leerling te werken. De leerkracht kan bovendien met collega’s overleggen, aandacht voor de leerling vragen in de leerlingbespreking of de intern begeleider of remedial teacher inschakelen.

 

Overgang naar groep 3

Om de overgang van de kleutergroep naar groep 3 soepel te laten verlopen, verzorgt een leerkracht van groep 3 een ‘oudstenprogramma’ voor de leerlingen in groep 2. Gedurende de laatste zes schoolweken gaan de oudste kleuters wekelijks een uurtje met een leerkracht van groep 3 naar een lokaal van groep 3. De leerlingen van de twee groepen 2 leren elkaar beter kennen en ze doen alvast wat werkjes op het gebied van voorbereidend rekenen, taal en schrijven.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren