Groepen 3 t/m 8

Lezen

In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de methode ‘Veilig leren lezen’. In de hogere leerjaren wordt steeds meer nadruk gelegd op het begrijpend lezen en later ook op het studerend lezen. In de groepen 4 t/m 8 werken we met de methode ‘Tekstverwerken’. De vorderingen worden regelmatig getoetst met een eigen methode en met landelijke toetsen. De USV besteedt elk jaar aandacht aan de Kinderboekenweek. De bekroonde boeken worden aangeschaft en gelezen. Elke groep beschikt over een eigen klassenbibliotheek.

 

Schrijven

In de kleutergroepen begint de voorbereiding op het schrijven al door middel van tekenen, krijten en schilderen. Vanaf de laatste periode van groep 2 werkt de school met de methode ‘Pennenstreken’. Er wordt dan meer geoefend met lettervormen en er is veel aandacht voor arm-, hand- en polsbewegingen. Van de lettervormen gaan de leerlingen in groep 3 over naar de schrijfletters. De schrijfletters worden geoefend met schrijfmaterialen, maar ook door liedjes en bewegingen. Groep 3 maakt hierbij gebruik van digitale ondersteuning op het digibord. In de hogere groepen komt het voortgezet schrijven aan de orde, zoals dictaatschrift, blokschrift, tempo en leesbaarheid, tekstverzorging en sierschrift. De eerste jaren werken de leerlingen met potlood. Aan het begin van groep 5 wordt de vulpen geïntroduceerd. Sommige leerlingen gaan met een Stabilo schrijven.

 

Taalvaardigheden

De groepen 4 t/m 8 werken met de taalmethode ‘Taal actief’. Daarvoor is extra software beschikbaar voor het digibord. Daarnaast worden methode-onafhankelijke werkschriften gebruikt voor spelling, stijl en ontleden. Taalonderwijs vindt gedurende de gehele schooldag plaats en beperkt zich niet tot het werken met de taalmethoden. Het mondeling taalgebruik – het spreken en luisteren – komt ook aan bod; bij het kringgesprek, het navertellen en het beantwoorden van vragen, bij drama, musicals en gedichten en bij spreekbeurten en boekbesprekingen.

 

Rekenen en wiskunde

Bij dit vak gaat het om het leren hanteren van verschillende oplossingsmethodes voor een rekenvraagstuk, om praktisch, logisch en abstract denken en om het leren verwoorden van gedachtegangen. Alle groepen gebruiken de reken- en wiskundemethode ‘Wereld in getallen’.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap

De USV gebruikt voor alle groepen de methode ‘Leefstijl’ voor primair onderwijs. Elk jaar worden er vijf thema’s behandeld aan de hand van verhaaltjes, oefeningen en rollenspelen. Voorbeelden van thema’s zijn ‘Ik en de groep’ en ‘Gevoelens’. Gekoppeld hieraan zijn er ook maatschappelijke en godsdienstige thema’s.

 

ICT

Op de USV worden de 4 ICT-vaardigheden aangeboden. Te weten: basisvaardigheden, programmeren, informatie vaardigheden en mediawijsheICT

Zaakvakken

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde worden geïntegreerd aangeboden.

    Blink

 

Creatieve vakken

Drama, beeldende vorming en muziek worden gegeven door een specialist.

 

                                                                                           Muziek

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren